ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

(Diese AGB sind nur in der tschechischen Originalfassung „Všeobecné Obchodní Podmínky“ gültig. — These Terms and Conditions are only valid in the original Czech version „Všeobecné Obchodní Podmínky“.)

Pro nákup služeb uvedených na www.easyclimbing.cz, jejichž provozovatelem je Mgr. Ondřej Beneš, s místem podnikání Ořechová 11, Ústí nad Labem 40011, IČO 86746316 (Živnost vedena pod Magistrátem města Ústí nad Labem pod č.j. 05185/živ/04/Bu, ev.č. 351001-34737-00). Kontaktní adresa je Ořechová 9, Ústí nad Labem 40011 (dále jen „Prodávající“ nebo jen „Pronajímatel“).

 

Základní ustanovení

 

 • Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen „Kupující“ nebo „Nájemce“).

 • Vztahy mezi Kupujícím a prodávajícím se řídí těmito VOP, které jsou nedílnou součástí kupní nebo nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Pro případ nesouladu textu těchto VOP s textem konkrétní písemné Smlouvy, má přednost text konkrétní Smlouvy. Po uzavření smlouvy pozbývají platnosti všechno předchozího ujednání, týkající se předmětu této Smlouvy, která v ní nejsou výslovně obsažena.

 • Učiněním návrhu smlouvy – objednávkou vyjadřuje Kupující (Nájemce) svůj souhlas s těmito VOP, neuvede-li návrh Smlouvy výslovně jinak.

 

Poskytování služeb – obchodní dispozice

 

 • Jednotlivé kurzy (dále jen „Kurzy“) se uzavírají na základě písemných (např. email) nebo ústních (i telefonických) objednávek Nájemce. Objednávka se stává návrhem Smlouvy, pokud obsahuje jméno a příjmení, bydliště, případně telefonní a emailové spojení Nájemce. Dále musí objednávka obsahovat jednoznačný popis předmětu smlouvy – objednávaného Kurzu, požadovaný termín poskytnutí Kurzu a cenu Kurzu v souladu s aktuálním ceníkem umístěným nawww.easyclimbing.cz, popř. další důležité vymezení Kurzu. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení jejího bezvadného návrhu (viz předchozí odstavec) Pronajímateli. Nesdělí-li Pronajímatel Nájemci do pěti pracovních dnů, že návrh Smlouvy neakceptuje.

 • Prodávající se zavazuje poskytnout v rámci Kurzu Nájemci vybavení a základní teoretické i praktické zaučení v rozsahu Smlouvy. Pronajímatel se zavazuje přistupovat při poskytování Kurzu s odbornou péčí a s ohledem na bezpečnost Nájemce i třetích osob.

 • Pronajímatel si vymezuje právo změny cen uvedených v ceníku (na www.easyclimbing.cz) v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů Pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje cenu Kurzu, rozdílnou od ceny uvedené na www.easyclimbing.cz v okamžiku objednávky, sdělit Nájemci písemně ve lhůtě pěti pracovních dnů od data dojití návrhu na uzavření Smlouvy. Pokud Nájemce s takovou cenou nesouhlasí, je povinen oznámit to Pronajímateli ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení vyrozumění Pronajímatele a k uzavření Smlouvy nedojde.

 • Cena Kurzu je splatná bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele č.ú. 2700912683/2010. Nájemce prohlašuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a že byl seznámen se všemi potencionálními riziky spojenými s Pronájmem a Kurzem. Nájemce se zavazuje absolvovat Kurz i aktivity spojené s Pronájmem výhradně na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené Nájemci na jeho zdraví či majetku při Pronájmu a Kurzu. Pronajímatel rovněž neodpovídá za škody způsobené Nájemcem třetím osobám na jejich zdravý či majetku.

 • Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli všechny škody, které Pronajímateli pro poskytování Pronájmu a Kurzu způsobí na vybavení.

 • Pronajímatel se nezavazuje pro Nájemce sjednat jakékoliv pojištění.

 • Nájemce má právo od Smlouvy kdykoliv až do započetí Pronájmu a Kurzu odstoupit, a to písemným sdělením zaslaným na adresu Pronajímatele uvedenou v záhlaví těchto VOP. Pronajímatel se v takovém případě zavazuje Nájemci poskytnout na Pronájem a Kurz následující stornovací podmínky. Stornování v době do 60 dnů před zahájením – stornovací poplatek 10% ze zaplacené ceny, do 30 dnů před zahájením – stornovací poplatek 50% ze zaplacené ceny, do 10 dnů před zahájením – 75% ze zaplacené ceny a v době do vlastního zahájení – 100% ze zaplacené ceny. Pro vyčíslení storno poplatku je rozhodné datum doručení písemného odstoupení Pronajímatele. V případě stornování se Pronajímatel zavazuje Nájemci převést cenu Pronájmu a Kurzu poníženou o stornovací poplatek ve lhůtě do 15 pracovních dnů na účet Nájemce.

 • Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv až do započetí Pronájmu a Kurzu odstoupit od Smlouvy při nedostatečném počtu účastníků a při okolnostech vylučujících odpovědnost Pronajímatele, jako jsou např. živelní události apod. V takovém případě se Pronajímatel zavazuje poskytnout Nájemci náhradní termín, popř. nesouhlasí-li Nájemce s jiným termínem, vrátit Nájemci již zaplacenou cenu Pronájmu a Kurzu v plné výši, a to ve lhůtě do 15 dní od písemného oznámení Pronajímatele o odstoupení od smlouvy Nájemci, na účet Nájemce, jehož číslo se Nájemce zavazuje dodat s úředně ověřeným podpisem, popř. Nájemci takovou cenu vyplatit v hotovosti nebo zaslat poštovní poukázku na jeho adresu.

 • Nájemce uděluje Pronajímateli souhlas s pořizováním fotografické a filmové dokumentace z průběhu Pronájmu a Kurzu a s jejím používáním pro marketingové a propagační účely Pronajímatele a spolupracujících subjektů.

 • Kupující je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Případná omezení, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní prohlídka, zdravotní a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v nabídce Easy Climbing u každé takové služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

 • Easy Climbing se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby. 

 • Příjemce služby je povinen řídit se pokyny poskytovatele služby.

 

 Tábory

 

 • Dítě bude vydáno pouze zákonnému zástupci.

 • Na táboře zakazujeme používání mobilních telefonů, digitálních přehrávačů a dalších obdobných zařízení. Za jejich ztrátu neručíme.

 • Dále je zakázáno do objektu tohoto tábora vnášet jakoukoliv zábavnou pyrotechniku a veškeré předměty a zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě.

 • Za veškeré cennosti jako např. řetízky, prstýnky, náušnice, náramky, popř. jiné šperky či peníze se neručí, neboť jejich nošení na tomto táboře se nedoporučuje.

 • V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto uvedených podmínek, může být dítě vykázáno z tábora bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky. Dítě může být též z tábora vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky v případě, že bude svým chováním a jednáním ohrožovat mravní výchovu dalších účastníků tábora (kouření, vulgární jednání, požívání alkoholických nápojů, či jiných návykových látek, šikana, atd.). Odvoz dítěte ve všech těchto případech zajistí jeho zákonní zástupci na své vlastní náklady.

 • Nedoporučujeme v průběhu konání tábora dítě osobně navštěvovat, neboť je tím blokován přirozený proces adaptace dítěte na nové prostředí (stýskání, smutek atd.).

 • Rodiče, kteří se budou chtít zeptat na své děti, mají možnost každý den v době od 18:00 do 20:00 hod. učinit tento dotaz na telefonním čísle: 724 846 179. (Platí pro tábor s ubytováním.)

 • Vedení tábora si vyhrazuje právo určit v jakém pokoji/chatce a s kým bude dítě ubytováno. (Platí pro tábor s ubytováním.)

 • Pozdní úhrada doplatku ceny za účast dítěte na táboře může být důvodem k propadnutí již zaplacené zálohy a k vyřazení přihlášeného dítěte z tábora.

 • Storno poplatky:
  a) Záloha, která byla zaplacena při podání přihlášky dítěte na tábor, se vrací pouze v případě, že plátce této částky zajistí za toto dítě náhradu.
  b) Doplatek úhrady za účast dítěte na táboře se vrací pouze v případě, že plátce této částky zajistí za toto dítě náhradu. V případě, že se zákonný zástupce dítěte rozhodne z jakéhokoliv důvodu zrušit účast dítěte na táboře, nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní částky. V případě, že by tato účast byla zrušena z důvodu onemocnění či úrazu dítěte a tato skutečnost byla vedení tábora řádně doložena (lékařské potvrzení), bude vrácena částka ve výši 80% celkové ceny na tomto táboře.
  c) V případě, pokud zákonný zástupce z jakéhokoliv důvodu zruší účast svého dítěte na táboře v době jeho pobytu, nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní částky. V případě, že by došlo k onemocnění či úrazu dítěte na táboře a z tohoto důvodu zde byl jeho pobyt ukončen, bude zákonným zástupcům vrácena adekvátní část z doplatku úhrady za účast dítěte na tomto táboře.

 • Odesláním přihlášky rodiče výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich na této přihlášce uvedené nezletilé dítě zúčastňovalo výuky lyžování, snowboardingu, lanových překážek, lezení a všech ostatních činností souvisejících s programem a provozem tábora. Výslovně berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu. Z těchto důvodů požaduje provozovatel tábora pojištění přihlášených nezletilých dětí. Rodiče nezletilých dětí tímto berou na vědomí, že na dobu pobytu jejich dětí na táboře uzavřou pro ně krátkodobé úrazové pojištění. V případě, že by toto neučinili, zavazují se, že nahradí provozovateli tábora veškeré náklady, které by mu v důsledku neuzavření tohoto pojištění vznikly.

 • Zákonný zástupce dětí uděluje pořadateli souhlas s pořizováním fotografické a filmové dokumentace z průběhu tábora a s jejím používáním pro marketingové a propagační účely pořadatele a spolupracujících subjektů.

 

Cena služby a platební podmínky

 

 • Cena služeb (dále jen „Cena“) se sjednává ve výši uvedené v ceníku www.easyclimbing.cz. platného v den objednání služeb. Platný ceník je zveřejněn na internetových stránkách www.easyclimbing.cz. Cena dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 • Cena je splatná ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.
 • Úhrada Ceny záleží na způsobu objednávky (tj. převodem z účtu, poštovní poukázkou).
 • Cena u zboží nezahrnuje poštovné, které bude připočteno.

 

Ochrana osobních údajů

 

 • Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího tak, aby nebyly zneužity třetí osobou.

 • Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Prodávajícího a s jejich následným zpracováním pro účely Prodávajícího a spolupracujících subjektů, jako jsou: zasílání informací o pořádaných akcích, nabídce zboží a jiných aktivitách. Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Prodávající se v takovém případě zavazuje osobní údaje Kupujícího ze své databáze odstranit.

 

Závěrečná ustanovení

 

 • Prodávající si vyhrazuje právo VOP změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně jeho obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejní na www.easyclimbing.cz.

 • Ostatní ustanovení a povinnosti obou stran neobsažená v těchto VOP nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Datum vyhlášení: 1.11.2015                      Datum účinnosti: 1.11.2015  

 

 

 

Schneller Kontakt

Mgr. Ondra Beneš                               Tel: +420 724846179

Wir sind auf Facebook